web analytics

Flutter Project : สร้างเกมงู (Snake Game) ด้วย Flutter

cove

สวัสดีครับ จากบล็อกตอนที่แล้ว ผมได้เขียนเกม OX ด้วย Flutter ไปแล้ว วันนี้นึกสนุกอยากทำเกมงูขึ้นมา อยู่ๆทุกอย่างก็เข้ามาในหัวทันทีทันใด ในเมื่อคิดแล้วก็ทำเลยละกัน เป็นที่มาของบันทึกบล็อกนี้ครับ เกมงู เขียนด้วย Flutter แบบเบาๆครับ

เกม OX ก่อนหน้านี้

Flutter Code : ทำเกม OX (Tic-Tac-Toe) ด้วย Flutter

 

เริ่มต้น

สร้างโปรเจคเปล่าๆขึ้นมา เตรียมพร้อม

import 'package:flutter/material.dart';

void main() => runApp(MyApp());

class MyApp extends StatelessWidget {
 // This widget is the root of your application.
 @override
 Widget build(BuildContext context) {
  return MaterialApp(
   title: 'Snake Game',
   theme: ThemeData(
    primarySwatch: Colors.blue,
   ),
   home: MyHomePage(title: 'Snake Game'),
  );
 }
}

class MyHomePage extends StatefulWidget {
 MyHomePage({Key key, this.title}) : super(key: key);

 final String title;

 @override
 _MyHomePageState createState() => _MyHomePageState();
}

class _MyHomePageState extends State<MyHomePage> {

 @override
 Widget build(BuildContext context) {
  return Scaffold(
    appBar: AppBar(
     title: Text(widget.title),
    ),
    body: Container(
      color: Colors.blue[50],
      child: Center(
        child: Text(
         "Hello Flutter :)", style: TextStyle(fontSize: 24,fontWeight: FontWeight.bold),))));
 }
}

1

 

สร้างหน้าจอ

ผมขอเรียกพื้นที่ ที่ให้เจ้างูเลื้อยไปมา ว่า Map นะครับ คิดว่าขนาดน่าจะประมาณ 36×48 ช่อง ขนาดช่องละ 10×10 ครับ ไว้เดี๋ยวค่อยปรับขนาดทีหลัง

class _MyHomePageState extends State<MyHomePage> {

 static const int COUNT_ROW = 48;
 static const int COUNT_COL = 36;

 @override
 Widget build(BuildContext context) {
  return Scaffold(
    appBar: AppBar(
     title: Text(widget.title),
    ),
    body: Container(
      color: Colors.blue[50],
      child: Center(
        child: Container(
          decoration: BoxDecoration(
            borderRadius: BorderRadius.circular(8),
            color: Colors.blue[800]),
          padding: EdgeInsets.all(8),
          margin: EdgeInsets.all(16),
          child: Column(
            mainAxisSize: MainAxisSize.min,
            crossAxisAlignment: CrossAxisAlignment.center,
            mainAxisAlignment: MainAxisAlignment.center,
            children: buildMap())))));
 }

 List<Widget> buildRowMap(int row) {
  List<Widget> listWidget = List();
  for (int i = 0; i < COUNT_COL; i++) {
   listWidget.add(buildMapUnit(row, i));
  }
  return listWidget;
 }

 List<Widget> buildMap() {
  List<Widget> listWidget = List();
  for (int i = 0; i < COUNT_ROW; i++) {
   listWidget.add(Row(children: buildRowMap(i)));
  }
  return listWidget;
 }

 Container buildMapUnit(int row, int col) =>
   Container(
    width: 10,
    height: 10,
    padding: EdgeInsets.all(0),
    margin: EdgeInsets.all(0),
    color: Colors.pink[50],
   );
}

 

เพื่อความสวยงามใส่ขอบให้เรียบร้อย

2

 

เริ่มเกม

เกมงูนั้นเป็นเกมที่รันไปเรื่อยๆจนกว่าจะจบ งูจะเลื้อยไปเรื่อยๆในทิศทางที่กำหนด ดังนั้นมันเลยต้องเป็นแอปที่ทำงานตลอดเวลา
นั่นก็คือ Timer

 Timer timer;

 

ประกาศตัวแปรเกี่ยวกับ map แล้วก็ตำแหน่งของหัวงู เพราะหัวงูต้องว่งไปตามทิศนั้นๆ
โดยตัวแปร map จะเก็บค่าว่าแต่ละช่องเป็นตัวงู หรือพื้นที่ว่าง

 int rowSnakeHead = 0;
 int colSnakeHead = 0;
 List<List<int>> map = List();

 

initState ก็ทำการกำหนด Map ให้พร้อม โดยกำหนด 0 คือ พื้นที่ว่าง ส่วน 1 คือเป็นตัวงู
แล้วก็กำหนดให้ timer รันทุกๆ 0.5 วินาที โดยทุกๆรอบจะรันคำสั่ง method ชื่อว่า process

 @override
 void initState() {
  initMap();

  timer = Timer.periodic(Duration(milliseconds: 500), (Timer t) => process());
  super.initState();
 }

 void initMap() {
  map = List();
  for (int row = 0; row < COUNT_ROW; row++) {
   List<int> rowMap = List();
   for (int col = 0; col < COUNT_COL; col++) {
    rowMap.add(0);
   }
   map.add(rowMap);
  }
 }

 @override
 void dispose() {
  timer?.cancel();
  super.dispose();
 }

 

ที่ process() จะทำการ setState ใหม่ โดยตอนนี้ผมจะทำให้ เกม สมมุติ มีงูอยู่แถวนึงแล้ววิ่งไปทางขวา

 process() {
  setState(() {
   map[rowSnakeHead][colSnakeHead] = 1;

   colSnakeHead++;
   if (colSnakeHead >= COUNT_COL) {
    colSnakeHead = 0;
    rowSnakeHead++;
   }

   if (rowSnakeHead >= COUNT_ROW) {
    rowSnakeHead = 0;
    colSnakeHead = 0;
   }
  });
 }

 

สร้าง method เพื่อระบุสีให้กับแต่ละช่องใน map

 Color getColorBackground(int row, int col) {
  if (map[row][col] == 1) {
   return Colors.pink[500];
  } else {
   return Colors.pink[100];
  }
 }

 

map แต่ละช่อง ผมเรียกว่า Map Unit ซึ่งมันก็คือ container ขนาด 10×10

 Container buildMapUnit(int row, int col) => Container(
    width: 10,
    height: 10,
    padding: EdgeInsets.all(0),
    margin: EdgeInsets.all(0),
    color: getColorBackground(row, col),
   );

 

รองรัน

a1

 

ทำตัวงู

ดูเหมือนว่าเรื่องของตำแหน่งงูเป็นเรื่องหลักๆของเกม ดังนั้นเลยคิดว่าควรทำ class ขึ้นมาเพื่อเก็บตำแหน่งของแต่ละส่วนของตัวงูดีกว่า ให้ชือ class ว่า SnakePart

class SnakePart {
 int row;
 int col;

 SnakePart({this.row, this.col});
}

 

ประกาศตัวแปร list เก็บ SnakePart

 List<SnakePart> snake;

 

ที่ initState กำหนด ว่างูจะเริ่มต้นอยู่ตรงไหนบ้าง โดยผมกำหนดให้งูเริ่มจากบนขวา มีขนาด 4 ช่อง

 @override
 void initState() {
  initMap();
  initSnake();

  timer = Timer.periodic(Duration(milliseconds: 500), (Timer t) => process());
  super.initState();
 }

 void initSnake() {
  snake = List();
  snake.add(SnakePart(row: 0, col: 3)); // head of snake.
  snake.add(SnakePart(row: 0, col: 2));
  snake.add(SnakePart(row: 0, col: 1));
  snake.add(SnakePart(row: 0, col: 0)); // tail of snake.
 }

 

 

แล้วก็มีเรื่องของทิศทางที่งูเลื้อยด้วย มี 4 ทิศดังนี้ กำหนดให้เริ่มหันหัวไปทางขวา

 static const int DIRECTION_TOP= 0;
 static const int DIRECTION_LEFT = 1;
 static const int DIRECTION_RIGHT = 2;
 static const int DIRECTION_BOTTOM = 3;

 int currentSnakeDirection = DIRECTION_RIGHT;

 

ต่อมา จากเดิม 0 คือที่ว่าง 1 คือตัวงู คิดว่าเพื่อความเข้าใจง่ายขึ้น จึงควรสร้างตัวแปรแบบนี้ดีกว่า

 static const int GROUND = 0;
 static const int SNAKE = 1;

 

เช่น initMap จะได้แบบนี้

 void initMap() {
  map = List();
  for (int row = 0; row < COUNT_ROW; row++) {
   List<int> rowMap = List();
   for (int col = 0; col < COUNT_COL; col++) {
    rowMap.add(GROUND);
   }
   map.add(rowMap);
  }
 }

 

ตอนเรียกกำหนดสีของแต่ละช่องก็จะอ่านง่ายขึ้นด้วย

 Color getColorBackground(int row, int col) {
  if (map[row][col] == SNAKE) {
   return Colors.pink[500];
  } else {
   return Colors.pink[100];
  }
 }

 

ทีนี้ต้องมาเปลี่ยน logic ของ process ให้งูมันเลื้อย ไปตามทิศทางของ direction

 process() {
  setState(() {
   //
  });
 }

 

วิธีการก็คือ เช็คจาก  direction ก่อน เช่นไปทางขวา ก็ทำการเพิ่มหัวงูทางขวาเข้ามาใน ชิ้นส่วนของงู
กำหนดค่าช่องทางขวาของหัวงูเป็น SNAKE กำหนดส่วนหางงูเป็น GROUND

 process() {
  setState(() {
   if (currentSnakeDirection == DIRECTION_RIGHT) {
    SnakePart snakeHead = snake.first;
    if (snakeHead.col + 1 < COUNT_COL) {
     SnakePart snakeNewHead =
       SnakePart(row: snakeHead.row, col: snakeHead.col + 1);
     snake.insert(0, snakeNewHead);
     map[snakeNewHead.row][snakeNewHead.col] = SNAKE;

     SnakePart snakeTail = snake.last;
     map[snakeTail.row][snakeTail.col] = GROUND;
     snake.removeLast();
    }else{
     // Head of Snake attack the wall.
    }
   }
  });
 }

 

จะได้แบบนี้

a2

 

ทีนี้ก็ทำให้ครบทั้งหมด 4 ด้าน โดยเพื่อความอ่านง่ายก็แยกการทำงานของแต่ละด้านออกเป็น method 4 ตัว

 void moveSnakeToRight() {
  SnakePart snakeHead = snake.first;
  if (snakeHead.col + 1 < COUNT_COL) {
   SnakePart snakeNewHead =
     SnakePart(row: snakeHead.row, col: snakeHead.col + 1);
   snake.insert(0, snakeNewHead);
   map[snakeNewHead.row][snakeNewHead.col] = SNAKE;

   SnakePart snakeTail = snake.last;
   map[snakeTail.row][snakeTail.col] = GROUND;
   snake.removeLast();
  } else {
   // Head of Snake attack the wall.
  }
 }

 void moveSnakeToLeft() {
  SnakePart snakeHead = snake.first;
  if (snakeHead.col - 1 >= 0) {
   SnakePart snakeNewHead =
     SnakePart(row: snakeHead.row, col: snakeHead.col - 1);
   snake.insert(0, snakeNewHead);
   map[snakeNewHead.row][snakeNewHead.col] = SNAKE;

   SnakePart snakeTail = snake.last;
   map[snakeTail.row][snakeTail.col] = GROUND;
   snake.removeLast();
  } else {
   // Head of Snake attack the wall.
  }
 }

 void moveSnakeToTop() {
  SnakePart snakeHead = snake.first;
  if (snakeHead.row - 1 >= 0) {
   SnakePart snakeNewHead =
     SnakePart(row: snakeHead.row - 1, col: snakeHead.col);
   snake.insert(0, snakeNewHead);
   map[snakeNewHead.row][snakeNewHead.col] = SNAKE;

   SnakePart snakeTail = snake.last;
   map[snakeTail.row][snakeTail.col] = GROUND;
   snake.removeLast();
  } else {
   // Head of Snake attack the wall.
  }
 }

 void moveSnakeToBottom() {
  SnakePart snakeHead = snake.first;
  if (snakeHead.row + 1 < COUNT_ROW) {
   SnakePart snakeNewHead =
     SnakePart(row: snakeHead.row + 1, col: snakeHead.col);
   snake.insert(0, snakeNewHead);
   map[snakeNewHead.row][snakeNewHead.col] = SNAKE;

   SnakePart snakeTail = snake.last;
   map[snakeTail.row][snakeTail.col] = GROUND;
   snake.removeLast();
  } else {
   // Head of Snake attack the wall.
  }
 }

 

ตอน process ก็จะได้แบบนี้

 process() {
  setState(() {
   if (currentSnakeDirection == DIRECTION_RIGHT) {
    moveSnakeToRight();
   } else if (currentSnakeDirection == DIRECTION_LEFT) {
    moveSnakeToLeft();
   }else if (currentSnakeDirection == DIRECTION_TOP) {
    moveSnakeToTop();
   }else if (currentSnakeDirection == DIRECTION_BOTTOM) {
    moveSnakeToBottom();
   }
  });
 }

ทำปุ่มควบคุมงู

ตอนนี้งูยังควบคุมไม่ได้ เลยต้องทำปุ่มบังคับ ให้มันเลี้ยวไปตามที่เราต้องการ
คิดๆไว้ประมาณนี้

13

 

ทำปุ่มควบคุม ตามแบบ

 Container buildControlButton() {
  return Container(
     padding: EdgeInsets.all(8),
     color: Colors.blue[200],
     child: Row(
       mainAxisAlignment: MainAxisAlignment.center,
       children: <Widget>[
        Container(
         color: Colors.white,
         child: Icon(Icons.keyboard_arrow_left, size: 48),
        ),
        Container(
          color: Colors.white,
          child: Column(
           mainAxisSize: MainAxisSize.min,
           children: <Widget>[
            Container(
             color: Colors.white,
             child: Icon(Icons.keyboard_arrow_up, size: 48),
            ),
            Container(
             color: Colors.white,
             child: Icon(Icons.keyboard_arrow_down, size: 48),
            )
           ],
          )),
        Container(
         color: Colors.white,
         child: Icon(Icons.keyboard_arrow_right, size: 48),
        )
       ]),
    );
 }

 

เอาแท็บปุ่มควบคุมใส่ไว้ด้านล่างของจอ

 @override
 Widget build(BuildContext context) {
  return Scaffold(
    appBar: AppBar(
     title: Text(widget.title),
    ),
    body: Column(children: <Widget>[
     Expanded(
       child: Container(
         color: Colors.blue[50],
         child: Center(
           child: Container(
             decoration: BoxDecoration(
               borderRadius: BorderRadius.circular(8),
               color: Colors.blue[800]),
             padding: EdgeInsets.all(8),
             margin: EdgeInsets.all(16),
             child: Column(
               mainAxisSize: MainAxisSize.min,
               crossAxisAlignment: CrossAxisAlignment.center,
               mainAxisAlignment: MainAxisAlignment.center,
               children: buildMap()))))),
     buildControlButton()
    ]));
 }

3

 

เพื่อความสวยงาม ใส่ขอบให้มนขึ้น

       ...
       Container(
         decoration: BoxDecoration(
           color: Colors.white,
           borderRadius: BorderRadius.only(
             topLeft: Radius.circular(8),
             topRight: Radius.circular(8))),
         child: Icon(Icons.keyboard_arrow_up, size: 48),
        )

4

 

ควบคุมงู

ทำปุ่มแล้ว ก็เพิ่ม event ให้กับปุ่ม นั่นก็คือ GestureDetector
โดยกำหนด state ใหม่ให้กับ currentSnakeDirection นั่นเอง ทำให้ครบทั้ง 4 ปุ่ม

Container buildControlButton() {
  return Container(
   padding: EdgeInsets.all(8),
   color: Colors.blue[200],
   child:
     Row(mainAxisAlignment: MainAxisAlignment.center, children: <Widget>[
    GestureDetector(
      onTap: () {
       setState(() {
        currentSnakeDirection = DIRECTION_TOP;
       });
      },
      child: Container(
         ...
      )),
    Container(
      child: Column(
     mainAxisSize: MainAxisSize.min,
     children: <Widget>[
      GestureDetector(
        onTap: () {
         setState(() {
          currentSnakeDirection = DIRECTION_TOP;
         });
        },
        child: Container(
         ...
      )),
      GestureDetector(
        onTap: () {
         setState(() {
          currentSnakeDirection = DIRECTION_BOTTOM;
         });
        },
        child: Container(
         ...
      ))
     ],
    )),
    GestureDetector(
      onTap: () {
       setState(() {
        currentSnakeDirection = DIRECTION_RIGHT;
       });
      },
      child: Container(
         ...
      )
   ]),
  );
 }

 

ทีนี้จะเห็นว่าโค้ดส่วนของปุ่ม มันซ้ำซ้อนกันเยอะมาก เพราะมี 4 ปุ่ม แต่ละปุ่มก็ทำงานลักษณะเดียวกัน ต่างแค่หน้าตานิดหน่อย ผมจึงรวบให้เหลือ method เดียว

 GestureDetector buildControlDirectionButton(IconData icon, int direction) {
  return GestureDetector(
    onTap: () {
     setState(() {
      currentSnakeDirection = direction;
     });
    },
    child: Container(
     decoration: BoxDecoration(
       color: Colors.white,
       borderRadius: BorderRadius.only(
         topLeft:
           direction == DIRECTION_TOP || direction == DIRECTION_LEFT
             ? Radius.circular(8)
             : Radius.circular(0),
         topRight:
           direction == DIRECTION_TOP || direction == DIRECTION_RIGHT
             ? Radius.circular(8)
             : Radius.circular(0),
         bottomLeft: direction == DIRECTION_LEFT || direction == DIRECTION_BOTTOM
           ? Radius.circular(8)
           : Radius.circular(0),
         bottomRight: direction == DIRECTION_RIGHT || direction == DIRECTION_BOTTOM
           ? Radius.circular(8)
           : Radius.circular(0))),
     child: Icon(icon, size: 48),
    ));
 }

 

แถบควบคุมก็จะเหลือแค่นี้ อ่านง่ายขึ้น

 Container buildControlButton() {
  return Container(
   padding: EdgeInsets.all(8),
   color: Colors.blue[200],
   child:
     Row(mainAxisAlignment: MainAxisAlignment.center, children: <Widget>[
    buildControlDirectionButton(Icons.keyboard_arrow_left, DIRECTION_LEFT),
    Container(
      child: Column(
     mainAxisSize: MainAxisSize.min,
     children: <Widget>[
      buildControlDirectionButton(
        Icons.keyboard_arrow_up, DIRECTION_TOP),
      buildControlDirectionButton(
        Icons.keyboard_arrow_down, DIRECTION_BOTTOM),
     ],
    )),
    buildControlDirectionButton(
      Icons.keyboard_arrow_right, DIRECTION_RIGHT),
   ]),
  );
 }

 

ลองรัน งูเลื้อยได้แล้ว แล้วก็ควบคุมให้เลี้ยวได้ด้วย

a3

 

สุ่มอาหารลงในหน้าจอ

ต่อมาก็ มาทำให้สุ่มอาหาร ให้งูเลื้อยมากิน แล้วจะตัวยาวขึ้น
ประกาศตัวแปร FEED แล้วก็ MAX_COUNT_FEED

 static const int GROUND = 0;
 static const int SNAKE = 1;
 static const int FEED = 2;

 static const int MAX_COUNT_FEED = 4;

 

คลาสของอาหาร

class Feed {
 int row;
 int col;

 Feed({this.row, this.col});
}

ประกาศ list ที่เก็บตำแหน่งของ อาหารบน map

 List<Feed> listFeed;

 

กำหนดค่าเริ่มต้นให้ อาหาร โดยเริ่มต้นจะยังไม่มี

 void initFeed() {
  listFeed = List();
 }

 

ที่ initState ก็ initFeed() ด้วย

 @override
 void initState() {
  initMap();
  initSnake();
  initFeed();

  timer = Timer.periodic(Duration(milliseconds: 500), (Timer t) => process());
  super.initState();
 }

 

เพิ่มให้ map unit วาดสีของอาหาร เป็นสีเขียว จะได้ต่างจากอันอื่น

 Color getColorBackground(int row, int col) {
  if (map[row][col] == SNAKE) {
   return Colors.pink[500];
  } else if (map[row][col] == GROUND) {
   return Colors.pink[100];
  } else if (map[row][col] == FEED){
   return Colors.green[600];
  }
 }

 

สร้าง method สุ่ม อาหารลงใน map โดยจะสุ่มลง เฉพาะตำแหน่งที่เป็นพื้นที่ว่างเท่านั้น

 randomFeedOnMap() {
  if (listFeed.length < MAX_COUNT_FEED) {
   Random rd = Random();
   int rowFeed = rd.nextInt(COUNT_ROW);
   int colFeed = rd.nextInt(COUNT_COL);
   if (map[rowFeed][colFeed] == GROUND) {
    Feed feed = Feed(row: rowFeed, col: colFeed);
    listFeed.add(feed);
    map[rowFeed][colFeed] = FEED;
   }
  }
 }

 

โดยการสุ่มอาหาร จะใส่ไว้ที่ process() ดังนั้นมันจะสุ่มมาเรื่อยๆ จนกว่าจะเต็ม MAX ที่กำหนด

 process() {
  setState(() {
   ...
   randomFeedOnMap();
  });
 }

4

 

ทำให้งูกินอาหารได้

พองูเลื้อยมากินอาหารแล้ว อาหารจะต้องหายไป พร้อมกับงูตัวยาวขึ้น
วิธีการก็คือ เช็คว่าหัวงูปัจจุบัน มันเป็นตำแหน่งเดียวกับอาหารหรือไม่
โดย getFeedEatenBySnake() จะ return อาหารที่ถูกงูกิน

 Feed getFeedEatenBySnake() {
  SnakePart snakeHead = snake.first;
  for (Feed feed in listFeed) {
   if (snakeHead.row == feed.row && snakeHead.col == feed.col) {
    return feed;
   }
  }
  return null;
 }

 void removeFeedOnMap(Feed feed) {
  listFeed.removeWhere((f) {
   return f.row == feed.row && f.col == feed.col;
  });
 }

 

ทีนี้ ตอนงูกินอาหาร หางมันจะต้องงอกเพิ่ม ซึ่งปกติ กรณีที่ไม่มีอาหาร หางมันจะถูกเปลี่ยนค่าเป็น GROUND
เราก็แค่เปลี่ยนค่ากลับมาเป็น SNAKE โดย method move จะ return ตำแหน่งหางกลับมา

 SnakePart moveSnakeToRight() {
  ...
  if (snakeHead.col + 1 < COUNT_COL) {
   ...
   return snakeTail;
  } else {
   // Head of Snake attack the wall.
  }
 }

แล้วก็เอาหางมาเปลี่ยนค่ากลับเป็น SNAKE

 void eatFeed(SnakePart snakeTail, Feed feed) {
  map[snakeTail.row][snakeTail.col] = SNAKE;
  map[feed.row][feed.col] = SNAKE;
  snake.add(snakeTail);
  removeFeedOnMap(feed);
 }

สรุป process()

 process() {
  if (playing) {
   setState(() {
    SnakePart snakeTailRemoved;
    if (currentSnakeDirection == DIRECTION_RIGHT) {
     snakeTailRemoved = moveSnakeToRight();
    } else if (currentSnakeDirection == DIRECTION_LEFT) {
     snakeTailRemoved = moveSnakeToLeft();
    } else if (currentSnakeDirection == DIRECTION_TOP) {
     snakeTailRemoved = moveSnakeToTop();
    } else if (currentSnakeDirection == DIRECTION_BOTTOM) {
     snakeTailRemoved = moveSnakeToBottom();
    }

    randomFeedOnMap();
    Feed feed = getFeedEatenBySnake();
    if (feed != null) {
     eatFeed(snakeTailRemoved, feed);
    }
   });
  }
 }

 

มาลองเล่นกัน
เพื่อความสนุกก็เพิ่ม ให้อาหารสุ่มมากที่สุด 20 อัน งูเร็วขึ้นโดยเคลื่อนที่ทุกๆ 0.2 วินาที

static const int MAX_COUNT_FEED = 20;
static const int SPEED_SNAKE = 200;

กำหนดค่าใหม่ให้ timer

 @override
 void initState() {
  ...
  timer = Timer.periodic(Duration(milliseconds: SPEED_SNAKE), (Timer t) => process());
  super.initState();
 }

a4

 

ทำแต้มคะแนน

ต่อมา ทำตัวหนังสือแสดงแต้มคะแนน แล้วก็พองูกินอาหารก็ +10
ประกาศตัวแปรคะแนน

int score = 0;

เพิ่ม Widget สำหรับแสดงคะแนนด้านบนของ map

 @override
 Widget build(BuildContext context) {
  return Scaffold(
    appBar: AppBar(
     title: Text(widget.title),
    ),
    body: Column(children: <Widget>[
     Expanded(
       child: Container(
         color: Colors.blue[50],
         child: Column(
           mainAxisAlignment: MainAxisAlignment.center,
           children: <Widget>[
            Text(
             "Score : $score",
             style: TextStyle(
               fontSize: 28,
               color: Colors.blue[700],
               fontWeight: FontWeight.bold),
            ),
            buildMapContainer()
           ]))),
     buildControlButton()
    ]));
 }

 Container buildMapContainer() {
  return Container(
    decoration: BoxDecoration(
      borderRadius: BorderRadius.circular(8), color: Colors.blue[800]),
    padding: EdgeInsets.all(8),
    margin: EdgeInsets.all(16),
    child: Column(
      mainAxisSize: MainAxisSize.min,
      crossAxisAlignment: CrossAxisAlignment.center,
      mainAxisAlignment: MainAxisAlignment.center,
      children: buildMap()));
 }

เพิ่มให้ตอนงูกินอาหาร คะแนน +10

 void eatFeed(SnakePart snakeTail, Feed feed) {
  score += 10;
  ...
 }

a5

 

ปรับแต่งอาหาร

เพื่อความสวยงามมาตกแต่งเรื่องความสวยงามนิดนึง
ก่อนอื่นเปลี่ยนให้อาหารเป็นกลมๆ แทนเหลี่ยมๆ

 Container buildMapUnit(int row, int col) {
  if (map[row][col] == GROUND) {
   return Container(
    width: 10,
    height: 10,
    color: getColorBackground(row, col),
   );
  }
  else if (map[row][col] == SNAKE) {
   return Container(
    width: 10,
    height: 10,
    color: getColorBackground(row, col),
   );
  }
  else if (map[row][col] == FEED) {
   return Container(
     width: 10,
     height: 10,
     color: Colors.pink[100],
     foregroundDecoration: BoxDecoration(
       shape: BoxShape.circle,
       color: getColorBackground(row, col)),
   );
  }
 }

5

 

ปรับแต่งตัวงู

ตัวงูยังเป้นเหลี่ยมๆ ซึ่งไม่สวยเท่าไหร่ เลยคิดว่าน่าจะทำให้หัวกับบหางงูเป็นขอบมนน่าจะดีกว่า
โดยแยก method การวาด map unit ออกมาเป็นกรณีๆ

 Container buildMapUnit(int row, int col) {
  if (map[row][col] == GROUND) {
   ...
  } else if (map[row][col] == SNAKE) {
   SnakePart snakeHead = snake.first;
   SnakePart snakeTail = snake.last;
   if (row == snakeHead.row && col == snakeHead.col) {
    return buildSnakeHead(snakeHead);
   } else if (row == snakeTail.row && col == snakeTail.col) {
    return buildSnakeTail(snakeTail);
   } else {
    return Container(
     width: 10,
     height: 10,
     color: getColorBackground(row, col),
    );
   }
  } else if (map[row][col] == FEED) {
   ...
  }
 }

 

กรณี หัวงูก็ง่ายหน่อย คือสามารถคำนวณจาก ทิศทางของงูได้นั่นเอง
เช่น ถ้างูกำลังไปทางขวา หัวของงูจะขอบมน เฉพาะบนขวา กับล่างขวานั่นเอง
ก็ทำให้ครบทุกด้าน

 Container buildSnakeHead(SnakePart snakeHead) {
  return Container(
   width: 10,
   height: 10,
   foregroundDecoration: BoxDecoration(
    borderRadius: BorderRadius.only(
      topLeft: currentSnakeDirection == DIRECTION_TOP ||
        currentSnakeDirection == DIRECTION_LEFT
        ? Radius.circular(12)
        : Radius.circular(0),
      topRight: currentSnakeDirection == DIRECTION_TOP ||
        currentSnakeDirection == DIRECTION_RIGHT
        ? Radius.circular(12)
        : Radius.circular(0),
      bottomLeft: currentSnakeDirection == DIRECTION_LEFT ||
        currentSnakeDirection == DIRECTION_BOTTOM
        ? Radius.circular(12)
        : Radius.circular(0),
      bottomRight: currentSnakeDirection == DIRECTION_RIGHT ||
        currentSnakeDirection == DIRECTION_BOTTOM
        ? Radius.circular(12)
        : Radius.circular(0)),
    color: getColorBackground(snakeHead.row, snakeHead.col),
   ),
   color: Colors.pink[100],
  );
 }

 

ที่ยากหน่อยคือส่วนหาง ซึ่งมันไม่สามารถคำนวณจากทิศทางของงูได้ แต่ต้องคำนวณจากท่อนรองสุดท้ายของงู
พูดไปก็คิดไม่ออก ผมเลยต้องวาดออกมาเป็นรูป 4 กรณี

9 10

11 12

รวมแล้วจะได้ประมาณนี้

 Container buildSnakeTail(SnakePart snakeTail) {
  SnakePart snakeBeforeTail = snake[snake.length - 2];
  return Container(
   width: 10,
   height: 10,
   foregroundDecoration: BoxDecoration(
    borderRadius: BorderRadius.only(
      topLeft: (snakeBeforeTail.row == snakeTail.row && snakeBeforeTail.col > snakeTail.col) || (snakeBeforeTail.col == snakeTail.col && snakeBeforeTail.row > snakeTail.row)
        ? Radius.circular(12)
        : Radius.circular(0),
      topRight: (snakeBeforeTail.col == snakeTail.col && snakeBeforeTail.row > snakeTail.row) ||
          (snakeBeforeTail.row == snakeTail.row &&
            snakeBeforeTail.col < snakeTail.col)
        ? Radius.circular(12)
        : Radius.circular(0),
      bottomLeft:
        (snakeBeforeTail.row == snakeTail.row && snakeBeforeTail.col > snakeTail.col) ||
            (snakeBeforeTail.col == snakeTail.col &&
              snakeBeforeTail.row < snakeTail.row)
          ? Radius.circular(12)
          : Radius.circular(0),
      bottomRight: (snakeBeforeTail.col == snakeTail.col &&
            snakeBeforeTail.row < snakeTail.row) ||
          (snakeBeforeTail.row == snakeTail.row && snakeBeforeTail.col < snakeTail.col)
        ? Radius.circular(12)
        : Radius.circular(0)),
    color: getColorBackground(snakeTail.row, snakeTail.col),
   ),
   color: Colors.pink[100],
  );
 }

ได้แล้ว

6 7

 

ไหนก็ไหนๆแล้ว เพิ่มหัวงูให้มีสีแตกต่างจากตัวงูหน่อยนึงละกัน

Color colorSnakeHead = Colors.pink[900];
 Container buildSnakeHead(SnakePart snakeHead) {
  return Container(
    ...
    color: colorSnakeHead,
   ),
   color: Colors.pink[100],
  );
 }

8

 

งูชนกำแพง

วิธีจบเกมแบบนึง คือ การที่งูหัวชนกำแพงหรือขอบด้านข้าง แต่บางเกมผมก็เคยเห็นมีแบบให้งูทะลุไปโผล่อีกด้านได้ ไว้เดี๋ยวค่อยทำนะ ตอนนี้กำหนดให้งูชนกำแพง คือจบเกม

ประกาศตัวแปรใน State เก็บค่าว่าเกมจบหรือยัง

bool playing = true;

ทำ method สำหรับจบเกม แล้วแสดง dialog Game Over

 void gameOver(){
  playing = false;
  showGameOverDialog();
 }

 void showGameOverDialog() {
  // flutter defined function
  showDialog(
   context: context,
   builder: (BuildContext context) {
    // return object of type Dialog
    return AlertDialog(
      content: Column(mainAxisSize: MainAxisSize.min,
        children: <Widget>[
         Text("Game Over ):", style: TextStyle(
           fontSize: 32,
           color: Colors.pink[800],
           fontWeight: FontWeight.bold)),
         RaisedButton(padding: EdgeInsets.symmetric(horizontal: 18,vertical: 6),
          color: Colors.yellow[800],
          child: Text("Play again",
            style: TextStyle(
              fontSize: 22,
              color: Colors.white,
              fontWeight: FontWeight.bold)),
          onPressed: () {
           Navigator.of(context).pop();
           restart();
          },
         )
        ])
    );
   },
  );
 }

แล้วก็ทำปุ่ม Play again พอกดแล้วจะ restart เกม เราก็แค่ set เป็นค่าเริ่มต้นให้หมด

 void restart() {
  setState(() {
   initMap();
   initSnake();
   initFeed();
   playing =true;
   score = 0;
   currentSnakeDirection = DIRECTION_RIGHT;
  });
 }

a7

 

 

งูชนตัวเอง

อีกแบบ คือ การที่งูวิ่งไปชนหางตัวเอง ก็จบเกมเหมือนกัน ซึ่งตอนนี้ยังไม่ได้เขียนรองรับกรณีนี้
ถ้ารันก็จะเป็นแบบนี้

a6

 

วิธีการป้องกันก็คือตอนที่งู ขยับไปในทิศทางนั้น เราจะต้องรู้ตำแหน่งหัวใหม่ใน unit map เราก็แค่เอาตำแหน่งนั้นไปเช็คว่ามันคือชิ้นส่วนของงูหรือไม่ ถ้าใช่ ก็คือ Game Over

 SnakePart moveSnakeToRight() {
  SnakePart snakeHead = snake.first;
  if (snakeHead.col + 1 < COUNT_COL) {
   SnakePart snakeNewHead =
     SnakePart(row: snakeHead.row, col: snakeHead.col + 1);
   
   if( map[snakeNewHead.row][snakeNewHead.col] == SNAKE){
    gameOver();
    return null;
   }

   ...

a8

 

ป้องกันการกดย้อนทาง

อีกปัญหาคือการกดในทิศที่ย้อนหาตัวเอง ซึ่งมันไม่ควรจะทำได้

a9

 

วิธีการก็แค่ไปดัก ตอนกดปุ่ม ถ้าเป็นทิศตรงข้ามกับทิศปัจจุบันก็ไม่ต้องทำอะไร

GestureDetector buildControlDirectionButton(IconData icon, int direction) {
  return GestureDetector(
    onTap: () {
     if (currentSnakeDirection == DIRECTION_TOP &&
       direction == DIRECTION_BOTTOM) {
      return;
     }
     if (currentSnakeDirection == DIRECTION_BOTTOM &&
       direction == DIRECTION_TOP) {
      return;
     }
     if (currentSnakeDirection == DIRECTION_RIGHT &&
       direction == DIRECTION_LEFT) {
      return;
     }
     if (currentSnakeDirection == DIRECTION_LEFT &&
       direction == DIRECTION_RIGHT) {
      return;
     }

     ...

a10

 

 

โหมดไม่มีกำแพง

ประกาศตัวแปร

 bool enableWall = false;

ที่ method การเคลื่อนที่ของงู จะมีส่วนที่เช็คแนวขอบนอก Map อยู่
ปกติ ถ้าออกนอก map จะ game over แต่ถ้าโหมดไม่มีกำแพง ก็แค่ย้ายหัวไปอยู่ฝั่งตรงข้ามแทน

SnakePart moveSnakeToBottom() {
  SnakePart snakeHead = snake.first;
  if (snakeHead.row + 1 < COUNT_ROW) {
   ...
  } else {
   // Head of Snake attack the wall.
   if(enableWall) {
    gameOver();
   }else{
    moveSnakeToCrossTop(snakeHead.col);
   }
  }
 }

ย้ายหัวงูไปโผล่ด้านตรงข้าม เช่นชนขอบล่างก็ไปโผล่ด้านบนนั่นเอง

 SnakePart moveSnakeToCrossTop(int col) {
  SnakePart snakeNewHead =
  SnakePart(row: 0, col: col);
  snake.insert(0, snakeNewHead);
  map[snakeNewHead.row][snakeNewHead.col] = SNAKE;

  SnakePart snakeTail = snake.last;
  map[snakeTail.row][snakeTail.col] = GROUND;
  snake.removeLast();
  return snakeTail;
 }

ลองรัน

a11 a12

 

จบแล้ว

ขอจบเท่านี้ก่อนครับ ทำไปทำมา ก็เยอะอยู่เหมือนกันน่ะเนี่ย หวังว่าจะมีประโยชน์ครับ สำหรับใครที่กำลังหัด Flutter บอกเลยว่าสนุกมาก เกมงูนี้ผมเขียนเล่นๆแค่ไม่ถึงครึ่งวันเท่านั้น

โค้ดอยู่บน Github แล้วนะ

https://github.com/benznest/snake_game_flutter

สำหรับโปรเจคเล่นๆครั้งหน้าจะเป็นอะไรนั้นก็ยังไม่รู้เหมือนกัน